oci8 không hoạt động nhờ a Khoa hỗ trợ giúp


  • | 46 points

    E mới chuyển từ xampp sang ở xampp e vẫn cài được oci8 bình thường tuy nhiên e chuyển sang laragon cài theo hướng dẫn của a nhưng không được nhờ a hỗ trợ giúp.
    Thanks!


  • | 46 points

    Thanks a! e đã kết nối.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Laragon was lost, please wait while we try to reconnect.